Privacy

Privacyverklaring Arbor Media B.V.

Algemeen
Deze verklaring gaat over de verwerking van persoonsgegevens door Arbor Media B.V. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van dienstverlening aan klanten, personeel en leveranciers.
Arbor Media B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Arbor Media B.V.

Gildenbroederslaan 2

7005 BM Doetinchem

info@arbor.media

Persoonsgegevens die wij verwerken
Arbor Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de soort dienstverlening verwerken:

Voor- en achternaam
Voorletters
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
Bankrekeningnummer

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Arbor Media B.V. kan afhankelijk van de dienstverlening de volgende bijzondere persoonsgegevens van u verwerken:

Politieke voorkeur
Foto

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Arbor Media B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De overeengekomen dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Arbor Media B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze zakelijke aangiftes e.d.
De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Arbor Media B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arbor Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Arbor Media B.V. uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Arbor Media B.V. slaat haar data op binnen de grenzen van de EU. Worden er in het kader van de dienstverlening gegevens gedeeld buiten deze grenzen dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Arbor Media B.V. maakt gebruik van technische en functionele Google Analytics-cookies. En van analytische cookies.  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Recht op inzage en afschrift
U heeft recht op inzage van de op uw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heeft u recht hiervan een afschrift te ontvangen.
Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij Arbor Media B.V. worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. U dient zich vooraf te legitimeren.
Indien gegevens van een derde zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering
U heeft het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.
Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt u schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is wordt u uitgenodigd voor een gesprek,
Een verzoek tot correctie of verwijdering wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien u de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Arbor Media B.V. en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Arbor Media B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Arbor Media B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@arbor.media

Klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kunt u zich tot ons wenden. Wij zullen de klacht afhandelen volgens onze klachtenregeling. U kunt eveneens een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
Arbor Media B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt zien wanneer voor het laatst bijgewerkt is aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

The latest news

 1. Happy Easter
  Happy Easter Read more
 2. Provincial Council Antwerp chooses for ConnectedViews as their streaming solution
  Provincial Council Antwerp chooses for ConnectedViews as their streaming solution Read more